Etik, kvalitet og miljø

Etik


Vi er en global virksomhed, og vi er klar over, at de beslutninger, vi tager, påvirker mange mennesker over hele verden. Derfor kræver Doro, at vores underleverandører underskriver en særlig erklæring om virksomhedens sociale ansvar. Denne erklæring indeholder en lang række krav vedrørende børnearbejde, tvangsarbejde, arbejdsmiljø, lønniveauer, arbejdstid og retten til medlemskab af en fagforening. Siden 2008 har Doro løbende gennemført tredjepartskontroller for at undersøge, om vores krav bliver efterlevet. I tilfælde af kontraktbrud, har Doro ret til straks at bringe ethvert samarbejde med leverandøren til ophør. 
Kvalitet

For os handler kvalitet om at levere produkter, der opfylder virkelige behov, og som gør dig i stand til fortsat at gøre de ting, som du altid har holdt af. Vi kalder det for en "totaloplevelse af kvalitet", et arbejde, der starter med produktudviklingen hos Doro og fortsætter med fremstillingsprocessen hos vores leverandører.


Kvalitetssikring – en grundlæggende forudsætning for succes

Doro lægger stor vægt på kvalitetskontrol. Regelmæssige kontroller og overvågning er de vigtigste elementer i udviklingen og fremstillingen af nye produkter. En gennemført kvalitetskontrol med klare interne og eksterne processer er en forudsætning for at kunne tage det næste skridt ind på produktområdet.


Alle leverandører måles på følgende områder:

- Forventet niveau for kundeafkast
- Leveringskontroller 
- Leveringspræcision
- Tidsplan for gennemførelse


Doro rangordner og vurderer samtlige producenter

På denne måde kan både Doro og leverandøren se, hvilket niveau kvalitetskontrollerne befinder sig på. Doro hjælper ofte med fejlsøgningen i den faktiske fremstillingsproces i Asien. Dette giver en betydelig viden om mulighederne for at fremstille nye produkter, men gør det også muligt at forbedre fremstillingen af eksisterende produkter.

Doro forlanger, at leverandørerne underskriver en erklæring om deres sociale ansvar. Denne erklæring indeholder en lang række krav vedrørende børnearbejde og tvangsarbejde, arbejdsmiljø, lønniveauer, arbejdstid og retten til medlemskab af ens foretrukne fagforening. Denne erklæring giver i tilfælde af kontraktbrud Doro ret til straks at bringe ethvert samarbejde med leverandøren til ophør. Miljø                                                                                          

Bekymringer for miljøet er noget, vi alle bliver mindet om konstant, og hos Doro håndterer vi sådanne bekymringer med den alvor, de fortjener. Det gør vi ved at følge de direktiver, der vedører miljøproblematikker, og ved at søge efter metoder til at reducere vores arbejdes og vores produkters miljøpåvirkning.

Doros målsætning er at bidrage til at reducere den negative miljøpåvirkning på den bedst mulige måde.


Miljødirektiver

Doro markedsfører og sælger produkter, hvis brug og genanvendelse er underlagt miljørelaterede direktiver, love og regler. Doros kvalitets- og miljøchef har ansvaret for, at Doro overholder de gældende love og regler, og hvert land har en miljøinspektør, som har ansvaret for at sikre, at de respektive landes miljølovgivning overholdes.

Blandt de mere omfattende direktiver, som har betydning for Doros aktiviteter, er EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr ("WEEE"), RoHS-direktivet (Begrænsning af brugen af visse skadelige stoffer), samt EU’s REACH-direktiv (Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier). Da Doro importerer færdige produkter, er dette direktivs indvirkning på vores virksomhed begrænset, men det vil stadig påvirke vores processer. Der optages løbende nye kemikalier på EU's liste over kemikalier, som anses for at være særlig problematiske (Substances of Very High Concern).

Et andet, direktiv, som vil få betydning for Doros aktiviteter, er ErP-direktivet (Energirelaterede produkter) For Doro vil dette betyde sikring af miljøvenligt design, produktion og lavenergianvendelse af batteriopladere og eksterne strømforsyningsenheder.

Doros produkter overholder altid lovgivningen om persisterende organiske forurenere.